Trứng rán cần mỡ... Đôi khi chỉ cần ngắm nụ cười của nàng thơ

1 Like

:smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:

iu thế :smiling_face_with_three_hearts: