24 dự án thăm dò dầu khí của PVN thất bại

https://m.vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/24-du-an-tham-do-dau-khi-cua-pvn-that-bai-547868.html