Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chỉ đạo làm rõ vụ Asanzo

Bác thủ gọi đích thân bộ Công an mà, bộ thương cứ bình tĩnh, đâu còn có đó