Bán anh em xa mua láng giềng gần, các cụ đã dạy rồi

quá hiểm :laughing:, quả này chỉ có nước tháo xe ra ngoài lắp lại :sweat_smile:

1 Like

Vậy nên làm gì thì làm cũng cần phải ngó trước nhìn sau một chút :smiley: