Ban Tổ chức Trung ương chiêu mộ thạc sĩ, tiến sĩ không quá 40 tuổi

https://m.vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ban-to-chuc-trung-uong-chieu-mo-thac-si-tien-si-khong-qua-40-tuoi-547517.html