BBC: Quạ có thể giải được 1 bài thách thức phức tạp

Con quạ trong video đã thực hiện 8 bước liên tiếp logic nhau để lấy 1 miếng thức ăn.

  • Rút cái que ngắn
  • Dùng gậy nhỏ khều 3 viên đá
  • Bỏ 3 viên đá vào 1 hộp bập bênh để lấy que dài
  • Dùng que dài khều thức ăn

Thông minh thật.

Bonus Quạ dùng bánh mì câu cá: