Cấm bay 1 năm với người đánh chảy máu đầu nhân viên an ninh hàng không ở

chán, cấm vĩnh viễn cho chết cụ nó đi

Cấm 1 năm chắc nhẹ thôi

đéo, dung dưỡng bạo lực
xã hội khinh nhờn vương pháp
ảnh hưởng sự tồn vong của chế độ