Chăn dắt ăn xin: Cuộc bóc lột siêu lợi nhuận - VnExpress

https://vnexpress.net/longform/chan-dat-an-xin-cuoc-boc-lot-sieu-loi-nhuan-3939099.html