Chính phủ đặt mục tiêu GDP tăng 5-6% trong 10 năm tới