Đàn ông có thích con gái đi chơi nhiều

Đàn ông thích con gái thùy mị đóng kín khuê phòng hay rong chơi ngoài phố?