Đêm nhạc Heart

Hai bạn này giọng chất vãi, mỗi tội không có hit nên chả mấy ai biết đến.