Đoạn đường hay xảy ra tai nạn. Có ví dụ minh họa luôn