Doanh nghiệp lỗ luỹ kế đưa cổ phiếu giá 411.000 đồng lên sàn Hà Nội - VnExpress Kinh doanh

https://vnexpress.net/doanh-nghiep-lo-luy-ke-dua-co-phieu-gia-411-000-dong-len-san-ha-noi-3944696.html