Dư tiền để "đốt" trong 15 năm, Grab đang được gì và mất gì trên mỗi cuốc xe