Em ................... chỉ là em

mẹ nó, chỉ muốn để tít là em - mà thằng @tran_tien ml đéo cho