[eMagazine] Những cán bộ vừa được Trung ương điều động, họ là ai?

Thiếu phần quan trọng nhất là những đồng chí này là con đồng chí nào?