EVN không ủng hộ làm điện mặt trời tại vùng ít tiềm năng

https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/evn-khong-ung-ho-lam-dien-mat-troi-tai-vung-it-tiem-nang-544282.html