Goldmark City: Tên “vàng”, chất lượng chẳng “vàng”