Hàng ngàn con hải âu rụt cổ đang chết vì đói do biến đổi khí hậu

có phải là nghiệp của bọn hải âu không?