HLV Park: ‘Trừ chuyện hợp đồng, tôi hạnh phúc tại Việt Nam’