Hướng dẫn phá các loại khóa một cách đơn giản

Hóa ra phá khóa đơn giản thế: