Không được cấp xe, laptop phải tự mua, vì đâu một nhân sự lương 6.000