Không nói nhiều! Người thông minh là phải biết dùng cái đầu

Mọi việc trong cuộc sống phải dùng đầu nghe chưa :relaxed:

:rofl: