Nghiện Bóng Cười là thế này đó hả?

https://video.fsgn5-3.fna.fbcdn.net/v/t42.9040-2/62485425_494757688016877_3293510703599583232_n.mp4?_nc_cat=111&efg=eyJybHIiOjMwMCwicmxhIjo1MTIsInZlbmNvZGVfdGFnIjoic3ZlX3NkIn0%3D&_nc_oc=AQnweBpjg069NSmdDRt79l9PjMizzbuE6GIjv5i3grOu08P7axfmbUCeWcfUZghy_mc&rl=300&vabr=137&_nc_ht=video.fsgn5-3.fna&oh=576ee290cbed5c34f6143d859e6306f7&oe=5CFA36E7

trông như diễn :expressionless: