Nghiện Bóng Cười là thế này đó hả?

trông như diễn :expressionless: