Ngoại trưởng Singapore: Phát biểu của Thủ tướng Lý không có ý xúc phạm Việt

đôn ke, vào report sập facebook đi