Nhiều yếu tố hỗ trợ, giá Bitcoin vững mốc 11.000 USD