Nói giải ao làng có khi là còn ưu ái... Tổ chức chán thực sự