Thủ tướng: Cơ hội lịch sử mà những người làm công tác pháp luật cần tích cực