Thái Thảo Nguyên? Người yêu cũ Quang Hải?

https://www.instagram.com/thaonguyenthaiii

!

thế em có nhún nhẩy hồ tây ? :joy: