Thiếu tiền đầu tư công, có thể vay dân?

ơ cat talk đâu rồi nhỉ

Việt hoá rồi đấy :smile:

đè ra mà thu chứ còn hỏi gì nữa, gà vl