Trả giá cho quy hoạch kém

cả dân tộc phải trả giá