Tranh cãi Lý Hiển Long: Chủ tịch Quốc hội Singapore và Thủ tướng Campuchia lên tiếng

1 Like

Vote ở lộ mô?

1 Like

Thả tim ý, bỏ vote rồi