Tu học để làm gì ?

Ý nghĩa của việc tu học

Lời dạy “vạn pháp duy tâm tạo” chỉ ra rằng bất kỳ hành động nào như ăn, uống, ngủ hay ngồi, khi bị tính ích kỷ chấp ngã chi phối đều là hành động bất thiện.

Thông qua quá trình tu tập ta có thể dần dần kiểm soát xúc tình phiền não như sân giận, kiêu mạn thì tâm chúng ta sẽ bình an, thấy hạnh phúc ngay trong đời, thậm chí trong cả đời tiếp theo.

Vì thế, chúng ta cần suy nghĩ chín chắn và hành động theo cách thực sự đem lại an vui cho thân tâm mình và mọi chúng sinh.

#Gyalwang Drukpa #tutap

Nam mô Hương Tích Quán Thế Âm Bồ Tát :pray: :pray: :pray:

19.6 Kỷ Hợi

1 Like

Welcome bác đến với ĐB :blush: