Vùng Trời Bình Yên

bão tố lắm :rofl:

size bé quá, như cc

bấm vào sẽ ra size to, đồ con gà.

vẫn bé, user ngu bỏ mẹ, đéo ai bấm

1 Like

Đúng cmnr, cái gì tiện là phải mặc định hết, user vừa ngu vừa lười, trong đó có em :smile:

1 Like

yêu Lơ