Xe khách đổ đèo mất phanh

Xe mất phanh, người nhẩy ra là khách (xe tay lái nghịch).