Điểm Báo đúng cách

Điểm Báo đúng cách:

  1. Không sử dụng các nguồn rác, lá cải, các nguồn đòi login mới xem được, 18+, toxic …
  2. Bắt buộc dẫn link nguồn, để nguồn đầu hoặc cuối trang tuỳ.
  3. Yêu cần trích dẫn nội dung chính của link vào topic, không post nhõn cái link, không copy toàn bộ về.
  4. Đang nghĩ …

Topic chuẩn để tham khảo: Người An Nam 100 năm trước ngừng làm việc ngay khi có tiền?

Bump